Κέντρο Πρόληψης, Επιμόρφωσης & Ευαισθητοποίησης “Αντίδρασε Δράσε Απότρεψε τη Σεξουαλική Βία”

 

To Κέντρο Πρόληψης, Επιμόρφωσης & Ευαισθητοποίησης “Αντίδρασε Δράσε Απότρεψε τη Σεξουαλική Βία” εγκαθιδρύθηκε στα πλαίσια του Έργου με τίτλο "React Act Prevent Sexual Violence Through Youth Work", επιχορηγημένου από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ .

Κατά τη διάρκεια του Έργου, όλοι οι Οργανισμοί Συνεργάτες εγκαθίδρυσαν κέντρα πρόληψης, επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης, στις πόλεις τους. Όλα τα Κέντρα έχουν κοινά χαρακτηστικά στις υπηρεσίες που προσφέρουν και στο υλικό που χρησιμοποιούν. Αποτελούν το κυρίως σημείο παροχής πληροφοριών για το Έργο, δραστηριότητες και κυρίως τα αποτελέσματα και υλικό που παράχθηκε κατά τη διάρκεια του Έργου. 

Σκοποί του Κέντρου είναι α) η ενημέρωση, η επιμόρφωση, η παροχή πληροφοριών και η ευαισθητοποίηση, όσον αφορά θέματα πρόληψης για αντιμετώπισης σεξουαλικής βίας, β) η ανάπτυξη και παροχή καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων πρωτογενούς πρό-
ληψης για καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας και γ) η προώθηση και εφαρμογή αποτελεσματικών στρατηγικών πρόληψης, πολιτικές, και πρακτικές για καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας σε άτομα και φορείς.

 

Centre for Prevention, Education and Awareness Centre “React Act Prevent Sexual Violence”

 

The Centre for Prevention, Education and Awareness Centre “React Act Prevent Sexual Violence” was established by the Social Policy and action Organization, during the Erasmus+ funded project, entitled "React Act Prevent Sexual Violence Through Youth Work".

 

During the Project, all Partner Organizations have established informational, awareness and training centre in their town. All Info Centres are identical, with common characteristics in services provided and material distributed. They represent the core contact point for information on the project, its activities and especially, its outputs and material produced throughout its duration.

 

The Centres' staff and volunteers provide information, and raise awareness on sexual violence prevention strategies, policies, programs and practices a youth NGO can adopt and apply in their activities for protection of children and young people, especially those with fewer opportunities. All outputs developed during the project are utilized at the centre. The Centres also provide assistance and training services to other youth NGOs, staff and volunteers using the training modules produced during the project. The Centres are equipped with material relevant to sexual violence prevention including those produced during the project, which are available for wide dissemination. Services are provided on a person-to-person level and online, to any person who is interested on sexual violence prevention, including professionals or volunteers representing various youth NGOs, community or governmental officials, media professionals, parents and young people interested to acquire information or assistance on sexual violence prevention issues.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ │ΤΗΕ CENTRE

 

Διεύθυνση: “Σπίτι του Εθελοντή”, Κρατητηρίων 4, Κοκκινοτριμιθιά, 2660, Λευκωσία, Κύπρος │ 

Address: “House of the Volunteer”, 4 Kratitirion Str., Kokkinotrimithia, 2660 Nicosia, Cyprus